Skip to main content

О нама

Лекарска комора Србије је независна, струковна организација реоснована 2006. године, заједно са коморама других здравствених радника. Њен статус је дефинисан Законом о коморама здравствених радника који је објављен у “Службеном гласнику РС” 107/2005, 99/2010 и 70/2017). Сви доктори медицине који, као професију, обављају здравствену делатност, дефинисану ЗЗЗ, морају бити чланови ЛКС. У Србији је Лекарска комора основана далеке 1901. године, у време када су се и у другим земљама Европе оснивале коморе, као струковна удружења која могу да обављају саморегулативу и контролу свог чланства.

ЛКС, као јавна овлашћења, обавља следеће поверене послове:
1) доноси кодекс професионалне етике;
2) врши упис здравствених радника, под условима прописаним законом и води именик свих чланова Коморе;
3) издаје, обнавља и одузима одобрење за самостални рад, лиценцу, члановима Коморе који су уписани у именик чланова коморе из тачке 2) овог става и води именик о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама;
4) посредује у споровима између чланова Коморе, односно између чланова Коморе и корисника здравствених услуга;
5) организује судове части за утврђивање повреде професионалне дужности и одговорности чланова Коморе, као и за изрицање мера за те повреде;
6) води именик изречених дисциплинских мера члановима Коморе;
7) на захтев члана Коморе или другог овлашћеног правног или физичког лица издаје изводе из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а који представљају јавне исправе;
8) утврђује висину чланарине за чланове Коморе;
9) утврђује износ надокнаде за упис у именик чланова Коморе из тачке 2) овог става, износ надокнаде за издавање и обнављање лиценце, као и надокнаде за издавање извода из именика, уверења и потврда о евиденцијама које Комора води;
10) издаје легитимацију члановима Коморе који имају лиценцу;
11) издаје идентификациони број члановима Коморе који имају лиценцу.

Поред послова које обавља као јавна овлашћења, ЛКС обавља и следеће послове:
1) заступа и штити професионалне интересе чланова Коморе у обављању професије;
2) стара се о угледу чланова Коморе, односно о обављању послова здравствене делатности у складу са етичким кодексом;
3) води евиденцију чланова Коморе који обављају приватну праксу, а који су уписани у регистар код надлежног органа, у складу са законом;
4) предлаже листу надзорника за редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита;
5) даје иницијативу за ближе уређивање начина обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, као и стручног усавршавања здравствених радника, односно услова које морају испуњавати здравствене установе и приватна пракса за обављање приправничког и специјалистичког стажа здравствених радника;
6) учествује у утврђивању номенклатуре здравствених услуга, критеријума и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и у утврђивању критеријума и мерила за закључивање уговора о пружању здравствене заштите, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање;
7) предлаже критеријуме и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се пружају у приватној пракси, односно цена здравствених услуга које се пружају у здравственим установама, а које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и висину цена тих здравствених услуга;
8) даје иницијативу за доношење прописа у области здравствене заштите и здравственог осигурања;
9) даје иницијативу и предузима мере за осигурање чланова Коморе код носиоца осигурања за ризик који може наступити због стручне грешке у вршењу послова здравствене делатности, у складу са законом;
10) пружа помоћ грађанима у остваривању права на здравствену заштиту у случају нестручног или неетичког рада чланова Коморе;
11) пружа стручну помоћ члановима Коморе;
12) заступа интересе чланова Коморе који обављају приватну праксу при закључивању уговора са организацијом здравственог осигурања;
13) даје предлог за добијање назива примаријуса, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита;
14) прати и покреће иницијативу за предузимање законом прописаних мера у вези са повредом прописа о забрани рекламирања (оглашавања) у области здравствене заштите;
15) обавља и друге послове у складу са законом и статутом Коморе.

У овом тренутку у именик доктора медицине, који имају важећу лиценцу, уписано је око 38.000 доктора, који као професију обављају здравствену делатност у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Од свог оснивања ЛКС се трудила да се што боље позиционира унутар здравственог система и да се постави као равноправан чинилац са другим учесницима. Министарство здравља препознаје ЛКС и друге коморе здравствених радника као организације које могу својим угледом и ангажманом да помогну да здравствени систем функционише ефикасније и да ниво пружене здравствене услуге буде што виши.

Руководство Коморе се, у својим свакодневним активностима, труди да успостави што боље односе са Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање, Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Институтом “Др Милан Јовановић Батут”, Здравственим саветом Србије, Удружењем пацијената и осталим коморама здравствених радника. Такве активности довеле су до потписивања Меморандума о сарадњи са Здравственим саветом и са Медицинским форумом чије су чланице: Група за струковне коморе, Група Удружења за фармацеутску и медицинску привреду Привредне коморе Србије и Група за остале учеснике Медицинског форума: Асоцијација приватних здравствених установа и приватних пракси Србије, Комора здравствених установа Србије, Унија послодаваца Србије, НАЛЕД, Савез удружења пацијената Србије.

Лекарска комора Србије активно учествује у раду на изменама закона из области здравствене делатности, као и подзаконских аката.

Један од основних стратешких циљева је побољшање статуса доктора медицине као и подизање нивоа стручности и етичности унутар проофесије. Учлањивање и активно учешће у свим међународним медицинским организацијама, као што су CPME, WMA, ZEVA, EFMA, UEMO, UEMS, SEEMF и активна сарадња са регионалним и европским лекарским коморама допринело је позиционирању Лекарске коморе Србије као значајног и препознатљивог учесника на међународној сцени и доприноси бољем увиду у добре праксе и решења која се тичу лекарства а која постоје у другим земљама.