Skip to main content

Најчешће постављана питања

1. Шта се подразумева под континуираном медицинском едукацијом?

Одговор: КЕ подразумева:

 • активно и пасивно учешће на стручним састанцима, семинарима, симпозијумима, курсевима и конгресима
 • објављивање научних и стручних чланака у стручним и научним часописима-публикацијама
 • решавање тестова
 • студијски боравак
 • усавршавање у оквиру постдипломских студија  и здравствених специјализација

2. Шта треба да садржи потврда коју здравствени радници треба да доставе надлежној Комори о учествовању на акредитованим програмима КМЕ?

Одговор:

 • службени назив организатора акредитованог програма
 • место и датум одржавања
 • врста континуиране едукације
 • број евиденционе одлуке о акредитацији програма КЕ
 • број додељених бодова за учествовања
 • име, презиме и број лиценце здравственог радника коме се издаје потврда
 • печат и потпис (електронски, факсимил или својеручно) организатора програма

3Колико је потребно сакупити бодова у једном лиценцном периоду ?

Одговор: Здравственом раднику може се обновити лиценца ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране медицинске едукације стекао 140 бодова кроз садржај акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца, при чему број сакупљених бодова у једној години не може бити мањи од десет.
Здравственом раднику преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од једне године, иста се може обновити, ако је у периоду важења лиценце, у поступку континуиране медицинске едукације стекао 20 бодова, кроз садржај континуираних програма медицинске едукације, везано за професионалну делатност коју обављају, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца.

4. Колико износи минимум обавезних бодова у једној лиценцној години?

Одговор: Број сакупљених бодова у једној лиценцној години не може бити мањи од десет.

5. Да ли бодови из једног лиценцног периода могу да се пренесу у други?

Одговор: Није предвиђена таква могућност

6. Да ли се сертификати предају на крају сваке лиценцне године или тек по истеку лиценцног периода од седам година?

Одговор: Потврде о учествовању на програмима КМЕ предају се на крају сваке лиценцне године

7. Да ли је потребно да незапослени лекари и лекари у пензији сакупљају бодове?

Одговор: Незапослени лекари и пензионери који нису радно ангажовани немају обавезу сакупљања бодова .

8. Да ли доктори у току свог трудничког и породиљског боловања треба да сакупљају бодове?

Одговор: Здравственом раднику коме је у складу са прописима који уређују област рада утврђено мировање радног односа, породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета, одсуство са рада ради посебне неге детета или привремена спреченост за рад у периоду:

 • до два месеца у току лиценцне године, у поступку обнове лиценце дужан је да испуни услове из члана 8. овог правилника;
 • до шест месеци у току лиценцне године, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце потребно је да у тој лиценцној години стекне најмање десет бодова у поступку континуиране едукације;
 • дужем од шест месеци у току лиценцне године, односно једне или више лиценцних година период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце сматра се да је у тој лиценцној години, односно тим лиценцним годинама стекао довољан број бодова за обнављање лиценце, независно од стварно стечених бодова у наведеном периоду.

 

9.  Да ли се бодују учешћа на међународним скуповима?

Одговор: Учешћа на међународним скуповима бодују се у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (пасивно учешће 10 бодова).

10. Да ли се бодују радови објављени у светским часописима?

Одговор: Радови објављени у светским часописима бодују се у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

11. Да ли здравствена специјализација носи бодове?

Одговор: У складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, постдипломске студије и здравствена специјализација бодују се са 10 бодова годишње током прописане дужине трајања усавршавања.

12. Да ли је здравствени радник у обавези да за време  специјализације сакупља бодове и колико ?

Одговор: Здравствени радник је у обавези да у периоду важења лиценце сакупи 140 бодова, с тим што се  здравствена специјализација бодују се са 10 бодова годишње.

13. Да ли се бодују студијски боравци у иностранству?

Одговор: Студијски боравци у иностранству бодују се у складу са Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.

14. Који је поступак у случају да лекар нема довољан број бодова или нема бодове уопште у оквиру једне или више својих лиценцних година?

Одговор: Ако здравствени радник по истеку лиценцног периода од седам година није сакупио укупно 140 бодова, односно најмање 10 бодова у току једне године, поднеси захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од  60 дана од дана истека лиценце.
Ако здравствени радник преко 70 година старости, коме је ливенца издата на период од годину дана, по истеку лиценцног периода од једне године није стекао укупно 20 бодова, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита, надлежној комори, у року од 60 дана пре истека лиценцног испита

15. Да ли се признају инострани он-лајн тестови?

Одговор: Под тестом у електронском смислу сматра се тест акредитован од стране Здравственог савета који је објављен на интернет страницама организатора акредитованог програма и који мора садржати 20, 30, 40 или 50 питања. За свако тестирање потребно је обезбедити одобрење од стране Здравственог савета.

16. Колики је временски рок за подношење захтева за обнављање лиценце?

Одговор: Здравствени радник ради обнављања лиценце подноси захтев огранку надлежне коморе најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата. (члан 9. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника). 

17. Да ли се мења датум важења лиценце уколико лекар положи специјалистички испит?

Одговор: Уколико здравствени радник у оквиру важења лиценце положи специјалистички испит, издаје му се нова лиценца са истим периодом важења. (члан 7, Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника).

18. Да ли се признају три теста која су урађена у истом дану?

Одговор: У току једног дана, полазници могу присуствовати на највише два теста.(члан 9, Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике).