Skip to main content

Збирна табела Лекарске коморе Србије - Октобар 2016. године

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (
у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 25.12.2015. године (број: 153-02-4254/2015-01) у октобарском року 2016. годинеАкредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2016. Одлука је објављена и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21.11.2017. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. Након сваког одржаног акредитованог програма континуиране едукације, осим за стручне састанке, организатор спроводи евалуацију тог програма, при чему се најмање једно питање односи на општу евалуацију тог програма која се вреднује оценом у распону од 1 до 5. Сваки програм континуиране едукације вреднован од стране слушалаца просечном оценом мањом од 2. не испуњава услове за даље извођење.

Организатор доставља извештаје о одржаним акредитованим програмима континуиране едукације Здравственом савету Србије и надлежним коморама на прописаном обрасцу (образац ИЗВЕШТАЈ-КЕ и образац ПРОМЕНА-КЕ) поштом и у електронској форми, до 15. у месецу за програме континуиране едукације одржане у претходном месецу. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације).

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

ПРЕДСЕДНИК ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ

Академик Драган Мицић