Skip to main content

Судови части Коморе

Судови части Коморе

Судови части се образују као:

 • судови части првог степена при регионалним лекарским коморама;
 • Суд части другог степена - Врховни суд части на нивоу Лекарске коморе Србије.

Суд части првог степена је самосталан и независан орган регионалне Коморе који у првом степену покреће поступак по пријави физичког или органа Коморе, а чији задатак је да утврди дисциплинску одговорност члана Коморе за евентуално учињену повреду професионалне дужности и/или угледа члана Коморе.

У случају да Суд части утврди да је члан Коморе одговоран за учињену повреду професионалне дужности и/или угледа члана Коморе, изриче му дисциплинску меру прописану Законом о коморама здравствених радника, односно Статута Лекарске коморе Србије.

Суд части првог степена има председника, заменика председника и десет чланова.

Председник Суда части првог степена одређује једног од судија Суда части да спроведе истражне радње, а ради утврђивања основаности поднетог предлога за покретање поступка.

Суд части другог степена - Врховни суд части у другостепеном поступку одлучује о жалбама на одлуке и решења првостепених судова части регионалних лекарских комора.

Суд части другог степена - Врховни суд части чине председник и заменик председника и петнаест чланова, уважавајући равноправну заступљеност регионалних комора и државне и приватне праксе.

Начин рада и вођење поступка судова части Коморе уређују се Статутом Лекарске коморе Србије у глави XIII - а "Правила о раду судова части", а која је саставни део овог Статута.

Мандат судијама судова части првог степена и Врховног суда части је четири године, почев од дана полагања свечане изјаве.

Судије судова части првог степена

РЛК Београда

  1. Др сци мед. Михаило Стјепановић - Председник
  2. Др сци мед. Спасоје Попевић - Заменик председника
  3. Др сци мед. Јелена Ђорђевић
  4. Доц. др Игор Пилић
  5. Др сци. мед. Војислав Лекић
  6. Спец. др мед. Богдан Црнокрак
  7. Спец. др мед. Надан Микић
  8. Спец. др мед. Бранислав Лазић
  9. Спец. др. мед Далибор Паспаљ
  10. Др сци. мед. Александра Бараћ
  11. Спец. др мед Драгана Трифуновић Белановић
  12. Др сци. мед. Маја Стојановић

РЛК Војводине

  1. Проф. др Владимир Пилија
  2. Спец. др мед. Александра Фејса Леваков
  3. Проф. др Александра Стојадиновић
  4. Др сци. мед. Мирјана Кендришић, прим.
  5. Др сци. мед. Александар Радуловић
  6. Проф. др Невена Сечен
  7. Проф. др Слободан Савовић
  8. Проф. др Љиљана Младеновић Сегеди
  9. Спец. др мед. Владан Поповић
  10. Спец. др мед. Тихомир Папић
  11. Спец. др мед.  Нада Влаисављевић
  12. Доц. др Љуба Вујановић

РЛК за Југоисточну Србију

  1. Спец. др мед. Братислав стојковић - Председник 
  2. Проф. др Миодраг Здравковић - Заменик председника 
  3. Мр сци. мед. Саша Зајић
  4. Спец. др мед. Живорад Дидић
  5. Проф. др Ивана Бинић
  6. Спец. др мед. Срђан Митић
  7. Спец. др мед. Србобран Бранковић
  8. Спец. др мед. Ружица Аздејковић
  9. Доц. др Aлександар Ранковић
  10. Доц. др Валентина Живковић
  11. Др сци. мед. Владимир Ђорђевић
  12. Спец. др мед. Драган Каталинић

РЛК за Централну и западну Србију

  1. Спец. др мед. Слободан Ђурић, прим. - Председник
  2. Спец. др мед. Јадранка Поповић - Заменик председника
  3. Спец. др мед. Аксентије Тошић
  4. Мр сци. мед. Александра Димитријевић
  5. Спец. др мед. Биљана Божић
  6. Спец. др мед. Иван Радосављевић
  7. Проф. др Јасмина Кнежевић
  8. Спец. др мед. Јасмина Ранглеов Кулезић
  9. Спец. др мед. Небојша Филиповић
  10. Мр сци. мед. Снежана Трајкова-Мили

РЛК за Косово и Метохију

  1. Проф. др Сузана Матејић
  2. Проф. др Драгиша Рашић
  3. Спец. др мед. Драгиша Јакшић
  4. Спец др мед. Милош Пашић
  5. Спец. др мед. Драган Здравковић
  6. Спец. др мед. Љубомир Јакшић, прим.
  7. Спец. др мед. Миљан Јанковић
  8. Спец. др мед. Ибро Амет
  9. Спец. др мед. Славиша Тонић
  10. Спец. др мед. Далибор Ракић
  11. Спец. др мед. Светлана Стожинић
  12. Спец. др мед. Слађана Живковић
Судије Врховног суда части
 1. Проф. др Радован Караџић - председник 
 2. Др сци. мед Душан Глигоријевић - потпредседник
 3. Спец. др мед. Љиљана Симић
 4. Др сци. мед. Петар Војводић
 5. Др мед. Нада Јовановић Васиљевић
 6. Спец. др мед. Слађана Мајкић
 7. Проф. др Зоран Радовановић
 8. Проф. др. Димитрије Сегеди
 9. Проф. др Катарина Шарчев
 10. Спец. др мед. Радосав Радосавкић
 11. Проф. др Александар Павловић
 12. Проф. др Јулијана Рашић
 13. Доц. др Мирослав Милошевић