Skip to main content

Редовна спољна провера квалитета стручног рада и надзора

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада (Сл. гласник РС, бр 123/2021) у члану 35, прописује да се редовна спољна провера квалитета стручног рада спроводи на основу годишњег плана редовне спољне провере квалитета стручног рада, који доноси министар надлежан за послове здравља.

Редовна спољна провера спроводи се у складу са стручно-методолошким упутством које доносе коморе здравствених радника.

Такође, према члану 36 тог правилника, спровођењу спољне провере квалитета стручног рада присуствује стручни руководилац организационе јединице у здравственој установи, односно руководилац другог правног лица, односно оснивач приватне праксе и здравствени радници, односно здравствени сарадници над чијим се радом врши провера, а по потреби и захтеву стручних надзорника могу присуствовати и друга лица.

Стручни надзорници (са Листа стручних надзорника, које одлуком доноси министар надлежан за послове здравља на предлог комора здравствених радника) сачињавају извештај о спољној провери квалитета стручног рада који садржи утврђено чињенично стање, уочене недостатке и пропусте у стручном раду, стручно мишљење о могућим последицама по здравље пацијента, односно грађана, као и савете и предлоге за отклањање уочених недостатака и пропуста (члан 37).

Сачињавање Извештаја о редовној спољној провери квалитета стручног рада за примарни ниво здравствене заштите, као и Извештаја о редовној спољној провери квалитета стручног рада за секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите у надлежности је Лекарске коморе Србије.