Skip to main content

Солидарна помоћ члановима ЛКС

Право на солидарну помоћ имају чланови Лекарске коморе Србије који су редовно плаћали чланарину и то у следећим случајевима:

1) За све тешке болести са компликацијама
2) За наступање трајног инвалидитета члана Коморе
3) Ублажавање последица елементарних непогода
4) За пружање помоћи члану Коморе у случају смрти члана уже породице
5) За рођење детета члана Коморе
6) За помоћ члановима Коморе за полазак деце у први разред основне школе
7) За лечење члана Коморе и члана уже породице у иностранству
8) За дете преминулог лекара, члана коморе до навршене 18. године живота

За све додатне информације можете контактирати Вашу регионалну лекарску комору.

 

Правилник о солидарној помоћи

Образац за подношење захтева за солидарну помоћ можете преузети са сајта Ваше регионалне коморе.