Skip to main content

Упис лекара

Чланство у комори је обавезно и за здравствене раднике који као професију обављају послове здравствене делатности у установама социјалне заштите, заводима за извршење заводских санкција, у државним органима, на факултетима, односно у школама здравствене струке, амбулантама медицине рада које образују послодавци и у другим установама у којима се обавља здравствена делатност у складу са законом.

Упис лекара обавља се на основу захтева лекара, који испуњава услове одређене Законом о здравственој заштити и одговарајућим правилником, у регионалној комори којој лекар припада на основу места сталног боравка.

Упис доктора медицине у Лекарску комору Србије врши се уписом у одговарајућу регионалну комору на основу места сталног боравка.

Лекар је у обавези да одговарајућој регионалној Комори поднесе:

 • испуњен захтев за упис
 • испуњен евиденциони лист
 • фотокопију личне карте
 • оверене фотокопије следећих докумената:
 • диплома медицинског факултета,
 • потврда о положеном државном испиту,
 • диплома специјализације,
 • диплома уже специјализације,
 • потврда о примаријату, магистерију или докторату,
 • потврда здравствене установе о стажу (за стажисте),
 • решење Министарства здравља о уписаној специјализацији или субспецијализацији (за специјализанте)
 • фотокопије или други примерак уплатница о измиреним накнадама према Комори
 • фотокопију налога рачуноводству за плаћање чланарине, овереног у рачуноводству
 • једну фотографију (35 џ 30 мм) за чланску карту, са именом и презименом на полеђини
 • Потврду да је у радном односу и пословима које непосредно обавља или фотокопију Уговора о раду;
 • Потврду са бироа уколико је незапослен

Документација се може послати поштом, предати лично или преко курира у просторије надлежне регионалне Коморе.

При упису у Комору, лекару се додељује идентификациони број (садржи шест цифара, при чему прва цифра означава број регионалне коморе у коју је лекар уписан, док преосталих пет цифара означавају редни број под којим је лекар уписан у Именик).

Извршни одбор регионалне коморе одлучује о захтеву за упис и доноси решење о упису у Именик Коморе у року од 15 дана од подношења захтева.

Након уписа у Комору лекару се издаје чланска карта.

За више информација обратите се надлежној регионалној Комори.