Skip to main content

Привремене лиценце

Здравствени радник који је страни држављанин може, изузетно, да обавља одређене послове здравствене заштите у здравственој установи, односно приватној пракси, односно код другог правног лица које обавља здравствену делатност у складу са законом о здравственој заштити, под условом да је добио привремену лиценцу у Републици Србији у складу са овим законом.

Привремена лиценца може да се изда здравственом раднику који је страни држављанин ако поред услова прописаних законом којим се уређује област запошљавања страних држављана у Републици, испуњава и следеће услове:

  • да је добио писмени позив од здравствене установе, односно приватне праксе, односно другог правног лица које обавља здравствену делатност у складу са овим законом за привремено, односно повремено обављање одређених послова здравствене заштите
  • да има лиценцу за рад, односно други одговарајући документ издат од стране надлежног органа из државе у којој има пребивалиште, односно боравиште
  • да примењује здравствене технологије које се обављају у Републици Србији, односно да примењује здравствене технологије које се не примењују у Републици Србији а за које је издата дозвола за коришћење нових здравствених технологија у складу са овим законом, односно да примењује методе и поступке лечења, као и употребу лекова и медицинских средстава у складу са прописима из области здравствене заштите.


Привремену лиценцу издаје надлежна комора здравствених радника.

Привремену лиценцу надлежна комора може да изда најдуже на период од 180 дана у току једне календарске године.

Накнада за издавање привремене лиценце страном држављанину износи 10.000 динара.

Здравствени радник који је добио привремену лиценцу у складу са овим чланом, има право и на осигурање за случај лекарске грешке, у складу са законом.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

фотокопија пасоша
попуњен захтев за издавање привремене лиценце
лиценца матичне државе – фотокопија
уговор о раду 
позивно писмо (за рад у Србији)
уплата на 10000,00 рсд
Уколико лекар први пут вади привремену лиценцу потребно је урадити упис у именик коморе