Skip to main content

Обнова лиценце

За све чланове Лекарске коморе Србије којима текућа лиценца истиче 01.01.2023. године, упућујемо подсетник да је неопходно да у складу са чланом 183. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС, бр. 25/2019), поднесу надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата. 

Обнављање лиценце спроводи се у складу са Законом о здравственој заштити и   Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник“, бр. 76/22).

Обнављање лиценце ради се на лични захтев члана Коморе. Захтев за обнављање лиценце лекари подносе најкасније 60 дана пре истека рока важења лиценце.

Уз захтев за обнављање лиценце неопходно је доставити и сва документа наведена у обрасцу Захтева за обнављање лиценце.

Корисник старосне пензије уз захтев за обнављање лиценце, подноси и доказ о општој здравственој способности за обављење здравствене делатности и оверену фотокопију решења Републичког фонда ПИО о стицању права на старосну пензију

Здравствени радник, преко 70 година старости, обнавља лиценцу сваких годину дана.

ОБАВЕЗА САКУПЉАЊА БОДОВА: Укупан број потребних бодова је 140, а број бодова сакупљен у једној лиценцној години не може бити мањи од 10.

Здравствени радник, преко 70 година старости, коме је лиценца издата на период од 1 године, иста се може обновити ако је у периоду важења лиценце, у поступку КМЕ, стекао 20 бодова.

Неопходно је да лекар приликом подношења захтева за обнављање лиценце достави и доказ о измиреној чланарини (потврда од обрачунске службе здравствене установе)

Обрасце за обнављање лиценце можете преузети на сајту Ваше регионалне коморе и доставити лично или поштом надлежној регионалној лекарској комори.

За сва додатна појашњења можете се обратити стручној служби Ваше регионалне лекарске коморе.