О Нама

Лекарска комора Србије

Лекарска комора Србије је независна, струковна организација реоснована 2006. године заједно са коморама других здравствених радника. Њен статус је дефинисан Законом о коморама здравствених радника који је објављен у “Службеном гласнику РС” 107/2005. Сви доктори медицине који, као професију, обављају здравствену делатност, дефинисану ЗЗЗ, морају бити чланови ЛКС. У Србији је Лекарска комора основана далеке 1901. године у време када су се и у другим земљама Европе оснивале коморе, као струковна удружења, која могу да врше саморегулативу и контролу свог чланства.

ЛКС, као јавна овлашћења, обавља следеће послове:

1)         доноси кодекс професионалне етике;  

2)        врши упис здравствених радника, под условима прописаним законом и води именик свих чланова Коморе; 

3)        издаје, обнавља и одузима одобрење за самостални рад, лиценцу, члановима Коморе који су уписани у именик чланова коморе из тачке 2) овог става и води именик о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама; 

4)        посредује у споровима између чланова Коморе, односно између чланова Коморе и корисника здравствених услуга; 

5)         организује судове части за утврђивање повреде професионалне дужности и одговорности чланова Коморе, као и за изрицање мера за те повреде; 

6)        води именик изречених дисциплинских мера члановима Коморе; 

7)         на захтев члана Коморе или другог овлашћеног правног или физичког лица издаје изводе из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а који представљају јавне исправе; 

8)        утврђује висину чланарине за чланове Коморе; 

9)        утврђује износ надокнаде за упис у именик чланова Коморе из тачке 2) овог става, износ надокнаде за издавање и обнављање лиценце, као и надокнаде за издавање извода из именика, уверења и потврда о евиденцијама које Комора води; 

10)      издаје легитимацију члановима Коморе који имају лиценцу; 

11)       издаје идентификациони број члановима Коморе који имају лиценцу.  

Послове из става 1. овог члана Комора обавља као поверене послове. 

Поред послова које обавља као јавна овлашћења ЛКС обавља и следеће послове: 

1)         заступа и штити професионалне интересе чланова Коморе у обављању професије; 

2)        стара се о угледу чланова Коморе, односно о обављању послова здравствене делатности у складу са етичким кодексом; 

3)        води евиденцију чланова Коморе који обављају приватну праксу, а који су уписани у регистар код надлежног органа, у складу са законом; 

4)        предлаже листу надзорника за редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита; 

5)         даје иницијативу за ближе уређивање начина обављања приправничког стажа и полагања стручног испита, као и стручног усавршавања здравствених радника, односно услова које морају испуњавати здравствене установе и приватна пракса за обављање приправничког и специјалистичког стажа здравствених радника; 

6)        учествује у утврђивању номенкалатуре здравствених услуга, критеријума и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и у утврђивању критеријума и мерила за закључивање уговора о пружању здравствене заштите, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање; 

7)         предлаже критеријуме и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се пружају у приватној пракси, односно цена здравствених услуга које се пружају у здравственим установама, а које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и висину цена тих здравствених услуга; 

8)        даје иницијативу за доношење прописа у области здравствене заштите и здравственог осигурања; 

9)        даје иницијативу и предузима мере за осигурање чланова Коморе код носиоца осигурања за ризик који може наступити због стручне грешке у вршењу послова здравствене делатности, у складу са законом;

10)      пружа помоћ грађанима у остваривању права на здравствену заштиту у случају нестручног или неетичког рада чланова Коморе; 

11)       пружа стручну помоћ члановима Коморе; 

12)       заступа интересе чланова Коморе који обављају приватну праксу при закључивању уговора са организацијом здравственог осигурања; 

13)       даје предлог за добијање назива примаријуса, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита; 

14)       прати и покреће иницијативу за предузимање законом прописаних мера у вези са повредом прописа о забрани рекламирања (оглашавања) у области здравствене заштите;  

15)       обавља и друге послове у складу са законом и статутом Коморе. 

У овом тренутку у именик доктора медицине, који имају важећу лиценцу, уписано је 32643 доктора, који као професију обављају здравствену делатност у државним и приватним здравственим установама и приватној пракси.

Од свог оснивања ЛКС се трудила да се што боље позиционира унутар здравственог система и да се наметне свим учесницаима као равноправан чинилац. Министарство здравља препознаје ЛКС и друге коморе здравственх радника као организације које могу својим угледом и ангажманом да помогну да здравствени систем функционише ефикасније и да ниво пружене здравствене услуге буде што виши.

Руководство Коморе се, у својим свакодневним активностима, труди да успостави што боље односе са Министарством здравља, Републичким фондом за здравствено осигурање, Републичким фондом за пензијско и инвалидско осигурање, Институтом “Др Милан Јовановић Батут”, Здравственим саветом Србије, Удружењем пацијената и осталим коморама здравствених радника. Такве активности довеле су до потписивања Меморандума о сарадњи са Здравственим саветом и са Медицинским форумом чије су чланице:  Група за струковне коморе, Група Удружења за фармацеутску и медицинску привреду Привредне коморе Србије и Група за остале учеснике Медицинског форума: Асоцијација приватних здравствених установа и приватних пракси Србије, Комора здравствених установа Србије, Унија послодаваца Србије, НАЛЕД, Савез удружења пацијената Србије

Лекарска комора Србије активно учествује у раду на изменама закона из области здравствене делатности, као и подзаконских аката.

Један од основних стратешких циљева је побољшање статуса доктора медицине као и подизања нивоа стручнсти и етичности унутар проофесије. Учлањивање и активно учешће у свим међународним медицинским организацијама као што су CPME, WMA, ZEVA и EFMA, а планира да постане и члан Европског удружења лекара специјалиста (UEMS).Упозорење:

Wеб портал 'Лекарска Комора Србије' не одговара за садржај објављених коментара. Сва мишљења, сугестије, критике и други ставови изнесени у коментарима су искључиво лични ставови аутора коментара и не представља ставове редакције Wеб портала 'Лекарска Комора Србије'.Додај коментар Сви коментари ( 0 )